Zorg
en liefde
Verantwoordelijkheid
Structuur
en overzicht
Individuele
aandacht
Groei en
ontwikkeling

Nieuws van Kinderopvang De Bilt

Wilt op de hoogte blijven van het laatste nieuws van onze kinderopvang-, peuteropvang- en BSO-locaties? Hier vindt u de meest recente berichten over events, uitbreidingen, nieuw aanbod en andere nieuwtjes.

Kinderopvang De Bilt ook in van Dijckschool

De Van Dijckschool gaat zich, in samenwerking met Kinderopvang De Bilt, ontwikkelen tot een “brede school”, voor kinderen vanaf 0 tot einde basisschool, waarin één (pedagogische) doorgaande lijn voor kinderen de leidraad wordt. Deze samenwerking past in de visie van beide organisaties waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat en een verdere integratie van kinderopvang en onderwijs meerwaarde kan bieden. Met het begin van het nieuwe schooljaar (2017-2018) start Kinderopvang De Bilt met een peutergroep voor twee tot vierjarige en naschoolse opvang voor de basisschoolleeftijd. Per 1 januari 2018 start ook een verticale groep voor kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen.

Naast de activiteiten die plaats zullen vinden op de naschoolse opvang zullen er na schooltijd nog andere activiteiten worden georganiseerd, voor alle kinderen van de Van Dijckschool. Kortom een mooi programma voor alle kinderen, voor ieder wat wils, afgestemd op de thema’s die ook op school spelen.

De van Dijckschool heeft prachtige grote groepsruimtes. De noodzakelijk verbouwing/aanpassing van de ruimtes zal hoofdzakelijk in de zomervakantie plaatsvinden, zodat de schoolgaande kinderen en de leerkrachten zo min mogelijk last ondervinden. De kinderen van de verticale dagopvanggroep en de peutergroep gaan beschikken over grote ruimtes en er zal onderling sprake zijn van een nauwe samenwerking. Peuters van de verticale groep die mee gaan doen met een activiteit van de peutergroep, kinderen uit groep 8 die komen voorlezen, zomaar een greep uit de mogelijkheden die er straks zijn.

 

Belangstellenden voor een van de drie vormen van kinderopvang kunnen contact opnemen met Kinderopvang De Bilt, tel: 030-2251998, of een mailtje sturen naar planning@kinderopvang-debilt.nl.

Dank aan alle ouders die hebben meegewerkt aan de tevredenheidsenquĂȘte !

 

Kinderopvang De Bilt scoort wederom ontzettend hoog in het onlangs gehouden oudertevredenheidsonderzoek, een gemiddelde van maar liefst een 8,2! Dat is hoog, en zelfs weer een beetje hoger dan vorig jaar, ook toen was de score echter prima: een 8,1.

Tineke Plessen, de directeur/bestuurder van Kinderopvang De Bilt: “ik ben buitengewoon trots op deze prestatie: vooral voor alle medewerkers op de werkvloer is dit een mooi compliment, dit is waar we met zijn allen voor staan. Aanvullend hierop hebben we ook nog eens een NPS score van 39% gehaald. De NPS-score (Netto Promotie Score) geeft een indicatie in welke mate ouders de organisatie (actief) aanbeveelt aan anderen. Criticasters zijn ouders die een 0 t/m 6 toekennen, dan heb je nog “passief tevreden ouders”, die een 7 of 8 geven, en de “promotors”, die kennen de organisatie een 9 of 10 toe. De NPS-score wordt berekend door van het percentage Promotors het percentage criticasters af te trekken. Kinderopvang De Bilt heeft dus duidelijk heel veel ‘promotors’! Een geweldige prestatie”.

Dat kwaliteit bij kinderopvang de Bilt hoog in het vaandel staat spreekt hiermee voor zich. Bijscholing/opleiding/het steeds opnieuw versterken van de pedagogische kwaliteit zijn zaken waar veel aandacht aan wordt gegeven.

Natuurlijk waren er ook kritische opmerkingen, die lagen vooral op het gebied van uitstraling en onderhoud van een aantal oudere panden. Ook zouden aan aantal ouders verdere flexibilisering wensen. Helaas kunnen we dit de komende tijd niet honoreren.  Door de groei in de vraag naar kinderopvang zijn de groepen weer voller aan het raken en worden de flexibele opvang-mogelijkheden steeds beperkter. Uiteraard blijven wij ook hierin streven naar tevreden ouders, en zullen wij blijven kijken naar mogelijkheden om aan de klantwensen tegemoet te komen. Kwaliteit van de opvang blijft hierin altijd voorop staan!

Terugkoppeling enquĂȘte flexibilisering aanbod

Afgelopen juli is bij ouders de behoefte aan flexibilisering van het aanbod van Kinderopvang De Bilt geïnventariseerd door middel van een digitale enquête. Van de ongeveer 630 ouders hebben 204 ouders individueel gereageerd. Niet voor iedere ouder waren alle vragen even relevant, bij sommige vragen is de respons dan ook kleiner. De respons verschilt percentueel sterk per vestiging. De grootste respons kwam van KDV De Bosuiltjes (13,85%), KDV De Steenuiltjes (13,33%) en BSO De Wilde Poema (18,97%). Bij de peutergroepen en de Sport-BSO gaven ouders de minste respons (alle respons onder de 3%). Inmiddels heeft de werkgroep de terugkoppeling en de hieruit voortvloeiende voorstellen doorgesproken met de OR en de algemene oudercommissie.

opvang kinderen

Rabobank geeft les over geld aan kinderen van BSO De Bonte Kraai

Donderdag 26 mei jl. gaf Pascale Nelemaat van Rabobank Utrechtse Heuvelrug een interessante workshop over geld. Haar publiek was een groep kinderen van 8-12 jaar van BSO De Bonte Kraai.

Het programma dat de kinderen voorgeschoteld kregen bestond uit verschillende onderdelen, die de kinderen in roulatiesysteem konden doorlopen. Zo was er een quiz ontwikkeld, waarbij onder meer werd getest of kinderen weten wat voorwerpen in het dagelijks leven eigenlijk kosten. Ook werden allerlei vragen gesteld over geld en de waarde van geld. Kinderen konden geld met een speciale lamp testen op echtheid, en ook waren er oude vertrouwde guldens te bekijken, in munt- en briefgeld.

De gastles is georganiseerd in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Het doel is om kinderen op speelse wijze bewust te maken van geld. Samen voor De Bilt heeft Rabobank Utrechtse Heuvelrug en BSO De Bonte Kraai, onderdeel van Kinderopvang De Bilt, samengebracht.

Mooie opbrengst benefietfeest BSO Wilde Poema

BSO De Wilde Poema haalt uiteindelijk ruim € 1500,- op met het benefietfeest voor kinderhospice Binnenveld.