Zorg
en liefde
Verantwoordelijkheid
Structuur
en overzicht
Individuele
aandacht
Groei en
ontwikkeling

Organisatiestructuur

Kinderopvang De Bilt is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk. Dat wil zeggen dat we al onze inkomsten investeren in de dienstverlening aan ouders en kinderen.

De leiding van Kinderopvang De Bilt is in handen van de directeur-bestuurder (Tineke Plessen). De Raad van Toezicht, de algemene oudercommissie en de ondernemingsraad houden toezicht op en geven advies aan de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder wordt bijgestaan door de adjunct-directeur (Nicole Quadakkers) en de managers. Samen vormen zij het managementteam. De managers van de kindercentra geven leiding aan de pedagogisch medewerkers en de huishoudelijke medewerkers. Zij worden daarin ondersteund door
assistent-leidinggevenden.

Kinderopvang De Bilt werkt met een Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) volgt kritisch het functioneren van Kinderopvang De Bilt en houdt de continuïteit van de organisatie in de gaten. Zij houdt toezicht, adviseert en denkt mee. De RvT vergadert 4 keer per jaar met de directeur-bestuurder en de adjunct-directeur. In deze vergaderingen komen o.a. onderwerpen aan de orde, zoals de jaarrekening, de kwartaalrapportages, de begroting en tariefstelling. De RvT bestaat uit 5 leden met een brede expertise in hun vakgebied, o.a. financiën, juridische zaken, en personeel en organisatie. De RvT werkt volgens de principes van de gouvernancecode. Aanverwante documenten zoals de integriteitscode en de klokkenluidersregeling zijn bij het Centraal Bureau opvraagbaar.

De huidige RvT- leden zijn: Arianne Westhuis (voorzitter), Marije IJsseldijk-Ludikhuize, Marieke Lindeman, Karin Bos en Tijs van der Zande.

In de Algemene oudercommissie (AOC) bespreken ouders op centraal niveau met de directeur – bestuurder beleidszaken die voor ouders en kinderen van belang zijn. Elk lid vertegenwoordigt een aantal vestigingen. Ook houden we ieder jaar 2 à 3 keer een ouderpanel. Daarbij wisselen we met een groep ouders van gedachten over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de dienstverlening van Kinderopvang De Bilt.

Medezeggenschap is belangrijk binnen Kinderopvang De Bilt. Conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hebben wij een ondernemingsraad (OR). De OR is een personeelsvertegenwoordiging en heeft de taak de directeur-bestuurder te adviseren en de ontwikkelingen van Kinderopvang De Bilt kritisch te volgen, waarbij de belangen van de medewerkers vooropstaan. De OR vergadert ca 6 keer per jaar met de directeur-bestuurder.